פרק קודם, שמות, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

שמות פרק כג

כג לא תשא שמע שוא; אל-תשת ידך עם-רשע, להית עד חמס:    ס    2 לא-תהיה אחרי-רבים לרעת; ולא-תענה על-רב, לנטת אחרי רבים להטת: 3 ודל לא תהדר בריבו:    ס    4 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה; השב תשיבנו לו:    ס    5 כי-תראה חמור שנאך, רבץ תחת משאו, וחדלת מעזב לו; עזב תעזב עמו:    ס    6 לא תטה משפט אבינך בריבו: 7 מדבר-שקר תרחק; ונקי וצדיק אל-תהרג, כי לא-אצדיק רשע: 8 ושחד לא תקח; כי השחד יעור פקחים, ויסלף דברי צדיקים: 9 וגר לא תלחץ; ואתם, ידעתם את-נפש הגר, כי-גרים הייתם בארץ מצרים: 10 ושש שנים תזרע את-ארצך; ואספת את-תבואתה: 11 והשביעת תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביני עמך, ויתרם תאכל חית השדה; כן-תעשה לכרמך לזיתך: 12 ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבת; למען ינוח, שורך וחמרך, וינפש בן-אמתך והגר: 13 ובכל אשר-אמרתי אליכם תשמרו; ושם אלהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על-פיך: 14 שלש רגלים, תחג לי בשנה: 15 את-חג המצות תשמר, שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך, למועד חדש האביב, כי-בו יצאת ממצרים; ולא-יראו פני ריקם: 16 וחג הקציר בכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה; וחג האסף בצאת השנה, באספך את-מעשיך מן-השדה: 17 שלש פעמים בשנה; יראה כל-זכורך, אל-פני האדן יהוה: 18 לא-תזבח על-חמץ דם-זבחי; ולא-ילין חלב-חגי עד-בקר: 19 ראשית, בכורי אדמתך, תביא בית יהוה אלהיך; לא-תבשל גדי בחלב אמו:    ס    20 הנה אנכי שלח מלאך לפניך, לשמרך בדרך; ולהביאך, אל-המקום אשר הכנתי: 21 השמר מפניו ושמע בקלו אל-תמר בו; כי לא ישא לפשעכם, כי שמי בקרבו: 22 כי אם-שמע תשמע בקלו, ועשית כל אשר אדבר; ואיבתי את-איביך, וצרתי את-צרריך: 23 כי-ילך מלאכי לפניך, והביאך, אל-האמרי והחתי, והפרזי והכנעני, החוי והיבוסי; והכחדתיו: 24 לא-תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם; כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבתיהם: 25 ועבדתם, את יהוה אלהיכם, וברך את-לחמך ואת-מימיך; והסרתי מחלה מקרבך: 26 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך; את-מספר ימיך אמלא: 27 את-אימתי אשלח לפניך, והמתי את-כל-העם, אשר תבא בהם; ונתתי את-כל-איביך אליך ערף: 28 ושלחתי את-הצרעה לפניך; וגרשה, את-החוי את-הכנעני ואת-החתי מלפניך: 29 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת; פן-תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חית השדה: 30 מעט מעט אגרשנו מפניך; עד אשר תפרה, ונחלת את-הארץ: 31 ושתי את-גבלך, מים-סוף ועד-ים פלשתים, וממדבר עד-הנהר; כי אתן בידכם, את ישבי הארץ, וגרשתמו מפניך: 32 לא-תכרת להם ולאלהיהם ברית: 33 לא ישבו בארצך, פן-יחטיאו אתך לי; כי תעבד את-אלהיהם, כי-יהיה לך למוקש:    פ

פרק הבא, שמות, תנ"ך