פרק קודם, בראשית, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

בראשית פרק יח

יח וירא אליו יהוה, באלני ממרא; והוא ישב פתח-האהל כחם היום: 2 וישא עיניו וירא, והנה שלשה אנשים, נצבים עליו; וירא, וירץ לקראתם מפתח האהל, וישתחו ארצה: 3 ויאמר; אדני, אם-נא מצאתי חן בעיניך, אל-נא תעבר מעל עבדך: 4 יקח-נא מעט-מים, ורחצו רגליכם; והשענו תחת העץ: 5 ואקחה פת-לחם וסעדו לבכם אחר תעברו, כי-על-כן עברתם על-עבדכם; ויאמרו, כן תעשה כאשר דברת: 6 וימהר אברהם האהלה אל-שרה; ויאמר, מהרי שלש סאים קמח סלת, לושי ועשי עגות: 7 ואל-הבקר רץ אברהם; ויקח בן-בקר רך וטוב ויתן אל-הנער, וימהר לעשות אתו: 8 ויקח חמאה וחלב, ובן-הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם; והוא-עמד עליהם תחת העץ ויאכלו: 9 ויאמרו אליו, איה שרה אשתך; ויאמר הנה באהל: 10 ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה-בן לשרה אשתך; ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו: 11 ואברהם ושרה זקנים, באים בימים; חדל להיות לשרה, ארח כנשים: 12 ותצחק שרה בקרבה לאמר; אחרי בלתי היתה-לי עדנה, ואדני זקן: 13 ויאמר יהוה אל-אברהם; למה זה צחקה שרה לאמר, האף אמנם אלד ואני זקנתי: 14 היפלא מיהוה דבר; למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן: 15 ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה; ויאמר לא כי צחקת: 16 ויקמו משם האנשים, וישקפו על-פני סדם; ואברהם, הלך עמם לשלחם: 17 ויהוה אמר; המכסה אני מאברהם, אשר אני עשה: 18 ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום; ונברכו בו, כל גויי הארץ: 19 כי ידעתיו, למען אשר יצוה את-בניו ואת-ביתו אחריו, ושמרו דרך יהוה, לעשות צדקה ומשפט; למען, הביא יהוה על-אברהם, את אשר-דבר עליו: 20 ויאמר יהוה, זעקת סדם ועמרה כי-רבה; וחטאתם, כי כבדה מאד: 21 ארדה-נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה; ואם-לא אדעה: 22 ויפנו משם האנשים, וילכו סדמה; ואברהם, עודנו עמד לפני יהוה: 23 ויגש אברהם ויאמר; האף תספה, צדיק עם-רשע: 24 אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר; האף תספה ולא-תשא למקום, למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה: 25 חללה לך מעשת כדבר הזה, להמית צדיק עם-רשע, והיה כצדיק כרשע; חללה לך, השפט כל-הארץ, לא יעשה משפט: 26 ויאמר יהוה, אם-אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר; ונשאתי לכל-המקום בעבורם: 27 ויען אברהם ויאמר; הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני, ואנכי עפר ואפר: 28 אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה, התשחית בחמשה את-כל-העיר; ויאמר לא אשחית, אם-אמצא שם, ארבעים וחמשה: 29 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר, אולי ימצאון שם ארבעים; ויאמר לא אעשה, בעבור הארבעים: 30 ויאמר אל-נא יחר לאדני ואדברה, אולי ימצאון שם שלשים; ויאמר לא אעשה, אם-אמצא שם שלשים: 31 ויאמר, הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני, אולי ימצאון שם עשרים; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרים: 32 ויאמר אל-נא יחר לאדני ואדברה אך-הפעם, אולי ימצאון שם עשרה; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרה: 33 וילך יהוה, כאשר כלה, לדבר אל-אברהם; ואברהם שב למקמו:

פרק הבא, בראשית, תנ"ך