Kirjasilta

Tekijänoikeus

Kirjasilta-projektin julkaisu-moraalin kuvaus

Kirjasillassa julkaistavien teosten tekijöiden ja Kirjasillan tekijöiden väliset menettelytavat

Ohje Kirjasillan käyttäjien oikeuksista


Sisältö

Tekijänoikeuslaki
Lain tulkinta
Projektin menettelytavat
Huomautus käyttäjälle

Viitteet


Tekijänoikeuslaki

Kirjasilta-projektissa noudatetaan1 tekijänoikeuslakia, joka on luettavissa internetissä Jukka Korpelan dokumentista. Alla on muutamia otteita laista:

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen - - . 1 §:n 1. momentti.

"Tekijänoikeus tuottaa - - yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin - - ." 2 §:n 1. momentti.

"Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa." 2 §:n 2. momentti.

"Sillä, joka on kääntänyt teoksen - - on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa - - ." 4 §:n 1. momentti.

"Tekijänä pidetään - - sitä, jonka nimi - - yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen - - ." 7 §:n 1. momentti.

"Jos teos on julkaistu tekijää 1 momentissa sanotuin tavoin ilmaisematta, edustaa julkaisija, milloin sellainen on mainittu, ja muutoin kustantaja tekijää - - ." 7 §:n 2. momentti.

"Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen." 12 §:n 1. momentti.

"Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa." 22 §.

"Tekijä ei saa uudelleen julkaista teosta siinä muodossa ja sillä tavoin kuin [kustannus]sopimuksessa on tarkoitettu, ennen kuin painos tai painokset, joiden julkaisemiseen kustantajalla on oikeus, on myyty loppuun." 37 §:n 1. momentti.

"Tekijän kuoltua sovelletaan tekijänoikeuteen avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä." 41 §:n 1. momentti.

"Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän - - kuolinvuodesta. - - " 43 §.

"Tämän lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan - - Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisen asuinpaikan omaavan henkilön valmistamaan teokseen - - ." 63 §:n 1. momentti.

"Tätä lakia on - - sovellettava myös kirjalliseen ja taiteelliseen teokseen, joka on valmistunut ennen lain voimaantuloa." 66 §.

"Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1961. - - " 73 §.


Lain tulkinta

Hyvä journalistinen tapa on kirjattuna Suomen journalistiliiton internet-sivuille Journalistin ohjeisiin. Ohje soveltuu myös julkaisuun verkossa, jossa teos ja tekijää ym. koskeva tieto on annettuna yleishyödylliseen käyttöön.

Alla on Lauri Kerosuon Suomen journalistiliiton internet-sivuilla oleva tulkinta verkossa olevan teoksen käytöstä:

"Teos on teos myös verkossa. Ja tekijällä on siihen yksinoikeus. Kun tekijä laittaa teoksensa verkkoon (tai antaa toiselle siihen luvan) ns. vapaille sivuille, oletetaan hänen antaneen luvan teoksen selailemiseen, lukemiseen ja jopa yksityiseen käyttöön printtaamiseen. Teoksen käyttämiseen julkaisutoiminnassa tai muuhun taloudelliseen hyödyntämiseen tarvitaan aina lupa.

Hyvä tapa on merkitä copyright-tiedot esim. kotisivun alkuun. Mutta tekijänoikeus on voimassa, vaikkei mitään merkintöjä olisi."

Tekijänoikeuslakia ja sen tulkintaa käsittelee myös Kopiosto ry:n ja opetusministeriön internetsivustona tuottama tekijänoikeusopas.


Projektin menettelytavat

Ellei muuta ole sovittu, on Kirjasillan tekijöiden ja teokseensa luvan (tai käyttöoikeuden) antaneen välillä voimassa seuraavat menettelytavat:
  1. Kirjasillalle luvan antaneella teoksen tekijällä on tekijänoikeus myös teoksensa verkko-versioon, joka on Kirjasillan tekijöiden tuottama.

  2. Teoksen tekijä (tekijänoikeuden haltija) mainitaan teoksen verkko-version yhteydessä, esim. kirjan nimiö-osassa.

  3. Luvan antaja voi milloin tahansa, ilman perusteita, peruuttaa antamansa luvan teokseen, jolloin teos poistetaan Kirjasillasta.

  4. Kirjasillan tekijät voivat ehdottaa teokseen muutoksia tai lisätä teokseen huomautuksia, kuten sanojen selityksiä, korjauksia ja sisältöä koskevia kommentteja. Muutoksista ja huomautuksista sovitaan erikseen teoksen tekijän kanssa.

  5. Tarkemmin kirjaamattomana ohjeena Kirjasillassa olevien teosten esittämismuodossa (esim. ladonnassa) pyritään tiettyyn yhdenmukaisuuteen - kuitenkin (tekniset rajoitukset huomioon ottaen) teokselle ominaisia piirteitä säilyttäen. Esimerkiksi tekstin luettavuutta voidaan helpotetaan suhteellisen kapealla palstalla, äänimateriaali voidaan jakaa tarkoituksenmukaisiin osakokonaisuuksiin, ja käytettävyyttä voidaan laajennetaan linkeillä (aktiivisilla viittauksilla).

  6. Jos teoksen tekijä haluaa, että Kirjasillan käyttäjä saa vapaasti kopioida ja ilmaiseksi (omalla kustannuksellaan) levittää teosta, voivat Kirjasillan tekijät tehdä teoksesta erityisen levitystä palvelevan version, jonka yhteydessä levityslupa mainitaan.

  7. Teoksen kirjoittaja ja hänen bibliografiansa voidaan esitellä omilla sivuillaan.


Huomautus käyttäjälle

Kirjasillassa julkaistun teoksen julkaisuun muilla internet-sivuilla tarvitaan aina lupa teoksen tekijänoikeuden haltijalta, ellei teoksen yhteydessä erikseen ole lupaa myönnetty.


Sivun alkuun