בראשית, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

בראשית פרק א

א בראשית ברא אלהים; את השמים ואת הארץ: 2 והארץ, היתה תהו ובהו, וחשך על-פני תהום; ורוח אלהים, מרחפת על-פני המים: 3 ויאמר אלהים יהי אור; ויהי-אור: 4 וירא אלהים את-האור כי-טוב; ויבדל אלהים, בין האור ובין החשך: 5 ויקרא אלהים לאור יום, ולחשך קרא לילה; ויהי-ערב ויהי-בקר יום אחד:    פ

6 ויאמר אלהים, יהי רקיע בתוך המים; ויהי מבדיל, בין מים למים: 7 ויעש אלהים את-הרקיע, ויבדל, בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים, אשר מעל לרקיע; ויהי-כן: 8 ויקרא אלהים לרקיע שמים; ויהי-ערב ויהי-בקר יום שני:    פ

9 ויאמר אלהים, יקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד, ותראה היבשה; ויהי-כן: 10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ, ולמקוה המים קרא ימים; וירא אלהים כי-טוב: 11 ויאמר אלהים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עשה פרי למינו, אשר זרעו-בו על-הארץ; ויהי-כן: 12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 13 ויהי-ערב ויהי-בקר יום שלישי:    פ

14 ויאמר אלהים, יהי מארת ברקיע השמים, להבדיל בין היום ובין הלילה; והיו לאתת ולמועדים, ולימים ושנים: 15 והיו למאורת ברקיע השמים, להאיר על-הארץ; ויהי-כן: 16 ויעש אלהים, את-שני המארת הגדלים; את-המאור הגדל לממשלת היום, ואת-המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים: 17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים; להאיר על-הארץ: 18 ולמשל ביום ובלילה, ולהבדיל, בין האור ובין החשך; וירא אלהים כי-טוב: 19 ויהי-ערב ויהי-בקר יום רביעי:    פ

20 ויאמר אלהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה; ועוף יעופף על-הארץ, על-פני רקיע השמים: 21 ויברא אלהים, את-התנינם הגדלים; ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם, ואת כל-עוף כנף למינהו, וירא אלהים כי-טוב: 22 ויברך אתם אלהים לאמר; פרו ורבו, ומלאו את-המים בימים, והעוף ירב בארץ: 23 ויהי-ערב ויהי-בקר יום חמישי:    פ

24 ויאמר אלהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה; ויהי-כן: 25 ויעש אלהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 26 ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש הרמש על-הארץ: 27 ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם: 28 ויברך אתם אלהים, ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את-הארץ וכבשה; ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל-חיה הרמשת על-הארץ: 29 ויאמר אלהים, הנה נתתי לכם את-כל-עשב זרע זרע, אשר על-פני כל-הארץ, ואת-כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זרע זרע; לכם יהיה לאכלה: 30 ולכל-חית הארץ ולכל-עוף השמים ולכל רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב לאכלה; ויהי-כן: 31 וירא אלהים את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי-בקר יום הששי:    פ

פרק הבא, בראשית, תנ"ך